Nazwa

O nas

Cech Rzemiosł Różnych w Wyszkowie jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz federacją pracodawców w rozumieniu ustawy „Prawo działalności gospodarczej” (Dz.U. Z 1999 roku Nr 101, poz. 1178 ze zm.) oraz o organizacjach pracodawców (Dz.U. Z 191 roku Nr 55, poz. 235 ze zm.)

Cech jest terenową strukturą Związku rzemiosła polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej komisji ds. Społeczno-wojewódzkich komisji dialogu społecznego (Dz.U. Z 2001 roku Nr 100, poz. 1080 za zm.) oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Cech posiada osobowość prawna i działa na podstawie ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.

Siedziba Cechu jest miasto Wyszków, teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Zadania Cechu

 
 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

 • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej, mającej na celu    szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 • udzielanie pomocy prawnej w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego wniosków dotyczących usuwania barier rozwoju rzemiosła i przedsiębiorczości na terenie działania Cechu
 • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępnienia członkom nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków.
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień
 • i interwencji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
 • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych.
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków.
 • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów.
 • organizowanie we własnym zakresie, we współpracy z innymi organizacjami lub przez inne uprawnione podmioty – dokształcania członków cechu i zatrudnianych przez nich pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pedagogicznych i innych;
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
 • organizowanie we własnym zakresie lub przy pomocy innych uprawnionych organizatorów szkoleń i kursów dokształcających i kwalifikacyjnych, współpraca
 • z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego osób pobierających praktyczną naukę zawodu w zakładach członków Cechu;
 • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bhp oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych;
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu, a także dla członków ich rodzin.
 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych i zawodowych, w pracach których uczestniczy rzemiosło
 • i przedsiębiorczość.
 • dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii.
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

  a) administrowania budynkiem cechu,
  b) wynajmu pomieszczeń w budynku cechu,
  c) udostępniania obiektów cechowych do umieszczania reklam.
  d) organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów oraz doradztwa.
  e) sprzedaż obrazów i reprodukcji
  f) utworzenie przy Cechu placówki niepublicznej o nazwie Centrum  Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości w celu organizowania szkoleń, kursów i doradztwa dla: rzemieślników, uczniów pobierających naukę w rzemiośle, bezrobotnym skierowanych przez Urzędy Pracy w zakresie działania- uzyskiwanie i uzupełnianie przez osoby dorosłe kwalifikacji zawodowych w formach poza szkolnych.
 • prowadzenie obsługi informacyjnej wobec członków cechu z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej.
 • pełnienie służebnej roli wobec swoich członków.
 • udzielanie informacji członkom w zakresie finansowo-księgowym i poradnictwa
 • w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • zgłaszanie kandydatur przedstawicieli Cechu do Powiatowej Rady Zatrudnienia;
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Przystąp do nas

Członkiem Cechu może zostać osoba wykonująca rzemiosło (w zakresie wszystkich branż) samodzielnie lub w spółce cywilnej.

Członkiem Cechu może być również przedsiębiorca, nie będący rzemieślnikiem, prowadzący działalność gospodarczą samodzielnie, w spółce cywilnej lub jawnej osób fizycznych.

Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji w formie pisemnej oraz dokumentów potwierdzających wykonywanie rzemiosła albo innej działalności gospodarczej.

Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd Cechu. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

Wszelkich informacji udziela Biuro Cechu.
100firm